0 Kč
/ EUR

Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku zboží či služeb, potvrzuje Zákazník, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

dimid.cz, s.r.o. je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, vč. GDPR.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména díky určitému identifikátoru (např. jméno, telefonní či e-mailový kontakt) této fyzické osoby.

Při objednávce jsou vyžadovány údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonní a e-mailový kontakt, příp. číslo účtu a IČ/DIČ). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem (dimid.cz, s.r.o.) a Zákazníkem (poskytování informací, informování o stavu objednávky, odeslání zboží, fakturace). Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Poskytnuté osobní údaje slouží pouze k plnění smlouvy mezi dimid.cz, s.r.o. a Zákazníkem a nebudou poskytnuty třetí straně nebo využity k marketingovým účelům.

Společnost dimid.cz, s.r.o. ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi dimid.cz, s.r.o. a Zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Prohlížet a editovat osobní údaje, které Zákazník již poskytl je možné po přihlášení v profilu Zákazníka na www.4diesel.cz nebo kontaktováním zaměstnanců dimid.cz, s.r.o. (https://www.4diesel.cz/kontakty/). Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích dimid.cz, s.r.o. nebo jeho externích pracovníků vázaných interní směrnicí a smlouvami ve smyslu GDPR. Zároveň dimid.cz, s.r.o. technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů odpovídajícím způsobem znemožňující neoprávněný nebo nahodilý přístup k údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům nebo zpracování.

Zákazník má právo požadovat od dimid.cz, s.r.o. přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování či výmaz. Dále má Zákazník právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany dimid.cz, s.r.o. plnit.

Individuální ceny pro registrované

Rychlé dodávky již od 24 hodin

Osobní přístup ne jen přes internet

Technická podpora i za přímé účasti výrobců

Čekejte prosím...